PENDIENTES DE 2º DE ESO TECNOLOXÍA

Publicado en por luis lora

 

 

 

TECNOLOXÍA PENDENTES DE 2º DE ESO

PREGUNTAS A RESPOSTAR POR PARTE DO ALUMNADO (escritas en vermello)

 Estas xunto co resto (criterios de avaliación) a preparar para o exame

 

1.     -  Cita exemplos de necesidades humanas e de produtos tecnolóxicos que pretenden satisfacelas.

 
 
 

2.     -  Enumera as vantaxes e inconvenientes dalgúns produtos tecnolóxicos representativos.

 
 
 

3.     Descobre no ámbito cotián problemas que se poderían resolver cun produto tecnolóxico.

 
 
 

4.     -  Analiza, de acordo cunha pauta determinada, a constitución física, o funcionamento, as aplicacións prácticas, etc., de distintos obxectos tecnolóxicos.

 
 
 
 

5.     -  Comunica as ideas e suxestións aos compañeiros do equipo de traballo.

 
 

6.     -  Reparte tarefas, toma decisións e asigna responsabilidades no grupo de traballo.

 
 

7.     Deseña obxectos sinxelos e represéntaos mediante debuxos, incluíndo as especificacións necesarias para que outra persoa sexa capaz de fabricalos.

 

8.     -  Planifica a forma na que se vai levar a cabo a fabricación dun obxecto.

 

9.     -  Fabrica pezas e obxectos sinxelos con cartón e cola, empregando para iso a regra, as tesoiras e o cutter.

 
 

10.   Respecta as normas de seguridade e hixiene no traballo dentro da aula taller.

 

11.   -  Describe, utilizando distintas técnicas e soportes, algunhas das características funcionais dun obxecto.

 
 

12.   -  Representa a man alzada obxectos empregando as vistas necesarias para poder describir as partes e elementos fundamentais que o constitúen, ou ben recorrendo á perspectiva, cando se vexa necesario.

 
 
 
 
 
 

13.   -  Valora a pulcritude, a sinxeleza, a creatividade, o sentido estético, a harmonía... na realización dos documentos e proxectos técnicos.

 
 
 

14.   -  Mide e traza pezas utilizando correctamente os instrumentos axeitados para cada material.

 
 

15.   -  Utiliza un editor gráfico para crear ou retocar imaxes dixitais.

 

16.   -  Elabora informes técnicos sinxelos sobre os obxectos que fabrica na aula de Tecnoloxía: bosquexos, presuposto, detalles construtivos, etc.

 
 
 
 

17.   Identifica os compoñentes fundamentais do ordenador e os seus periféricos, explicando a súa misión no conxunto.

 
 
 
 

18.   -  Coñece a configuración mínima necesaria para o funcionamento dun ordenador persoal.

 
 
 

19.   -  Manexa o teclado, o rato e outros soportes de entrada.

 
 
 

20.   -  Coñece e respecta as normas e criterios establecidos para o uso dos ordenadores e demais recursos da aula de informática.

 
 
 
 

21.   -  Realiza as operacións máis habituais no sistema operativo: arrancar aplicacións, abrir e pechar ventás, localizar arquivos, etc.

 
 
 
 

22.   -  Arranca e pecha correctamente os programas utilizados para desenvolver os contidos da unidade.

 
 
 
 

23.   -  Utiliza algúns accesorios do sistema operativo: calculadora, editor de notas, reprodutor multimedia, etc.

 
 
 
 

24.   -  Recoñece os materiais dos que están feitos os obxectos que nos rodean.

 
 
 

25.   -  Selecciona correctamente os materiais e as ferramentas que cómpre empregar na construción dos distintos obxectos e sistemas técnicos.

 
 

26.   -  Utiliza correctamente as ferramentas manuais e as técnicas necesarias, na construción dos obxectos e sistemas técnicos que se requiren para o desenvolvemento dos proxectos.

 
 
 
 
 
 

27.   -  Respecta as normas e os criterios establecidos para o uso e control das ferramentas e materiais da aula de Tecnoloxía.

 
 

28.   -  Persevera ante as dificultades e os obstáculos atopados no desenvolvemento do proxecto técnico.

 
 
 

29.   -  Fabrica pezas que se axustan a unha serie de especificacións previas (dimensións, material, etcétera) empregando as ferramentas e técnicas axeitadas.

 
 
 
 
 
 
 

30.   -  Enumera os principais problemas que resolven as estruturas e cita exemplos de estruturas que solucionan cada un deles.

 
 

31.   Recoñece os principais elementos que compoñen unha estrutura.

 
 

32.   Enumera os principais tipos de esforzo aos que se ven sometidos as columnas, os piares, os tirantes e outros elementos resistentes.

 
 
 

33.   -  Deseña e constrúe estruturas sinxelas (ramplas, torres, pontes, guindastres, etc.) de formas e de materiais diferentes, e con distintos efectos.

 
 
 

34.   -  Aumenta, mediante triangulación ou calquera outro procedemento, a resistencia dunha estrutura.

 
 

35.   Identifica os elementos fundamentais dun circuíto eléctrico, e a súa función dentro del.

 
 
 
 

36.   -  Realiza montaxes de circuítos eléctricos sinxelos en corrente continua, empregando pilas, interruptores, resistencias, lámpadas e motores, como resposta a un fin predeterminado.

 
 
 
 
 
 
 

37.   -  Coñece e respecta as normas de funcionamento e seguridade para a realización de actividades na aula taller.

 
 
 
 

38.   -  Identifica os compoñentes eléctricos máis representativos dos que se atopan dispoñibles na aula taller e indica cál é o uso que se lle pode dar a cada un deles.

 
 
 
 
 

39.   -  Monta circuítos eléctricos a partir dos correspondentes esquemas.

 
 

40.   -  Debuxa esquemas eléctricos a partir dos correspondentes circuítos montados.

 

41.   -  Deseña e constrúe compoñentes eléctricos para resolver os problemas tecnolóxicos que se formulan na unidade.

 

42.   -  Simula o funcionamento de circuítos eléctricos sinxelos coa axuda dun programa.

 
 
 

43.   -  Recoñece os principais compoñentes dunha rede local e sabe como conectalos.

 
 
 

44.   -  Sabe manexar un navegador: carga, imprime e garda páxinas web ou elementos contidos nelas.

 
 
 

45.   -  Localiza información na rede relacionada cun tema estipulado de antemán.

 
 

46.   -  Selecciona entre distintas informacións e explica o criterio ou os criterios empregados para levar a cabo a selección.

 
 
 
 

47.   -  Elabora documentos que conteñen elementos (textos, táboas, imaxes) obtidos en internet.

 
 
 
 

48.   -  Envía e recibe mensaxes de correo electrónico utilizando o servizo de correo web.

 
 
 

49.   -  Emprega o ordenador como instrumento para buscar información en internet e comunicarse.

 
 
 

50.   -  Obtén e configura unha conta de correo electrónico.

 
 

51.   -  Envía e recibe mensaxes, empregando un programa de correo electrónico.

 
 

52.   -  Utiliza algunhas das posibilidades avanzadas do xestor de correo: axenda de enderezos, grupos de correo, filtros e regras de correo.

 
 
 
 

53.   -  Localiza información na rede e carga, imprime e garda páxinas web ou elementos (texto, gráficos, sons, etc.) contidos nelas.

 
 
 

54.   -  Utiliza a rede con outros fins diversos: mantemento de conversacións, envío de mensaxes, intercambio de opinións, etc.

 
 
 

55.   -  Envía e recibe mensaxes, empregando un programa de mensaxería instantánea.

 
 

56.   -  Participa activamente en redes sociais virtuais como emisor e receptor de información e iniciativas comúns.

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Etiquetado en tecnologia

Comentar este post