ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Publicado en por luis lora

Tema 14 crit ev

14. Táboas e gráficas Obxectivo 1: Dominar a representación e interpretación de puntos nuns eixes cartesianos. Criterio 1.1 Representa puntos dados polas súas coordenadas. Criterio 1.2 Asigna…

Tema 13 crit ev

13. Áreas e perímetros Obxectivo 1: Coñecer e aplicar os procedementos e fórmulas para o cálculo directo de áreas e perímetros de figuras planas. Criterio 1.1 Calcula a área e o perímetro dunha…

Tema 12 crit ev

12. Figuras planas e espaciais Obxectivo 1: Coñecer os triángulos, as súas propiedades, a súa clasificación e os seus elementos notables (rectas e circunferencias asociadas). Criterio 1.1 Dado un…

Tema 11 crit ev

11. Rectas e ángulos Obxectivo 1: Realizar construcións xeométricas sinxelas con axuda dos instrumentos de debuxo. Criterio 1.1 Coñece e utiliza procedementos para o trazado de paralelas e…

Tema 10 crit ev

10. Álxebra Obxectivo 1: Traducir a linguaxe alxébrica enunciados, propiedades ou relacións matemáticas. Criterio 1.1 Traduce de linguaxe verbal a linguaxe alxébrica enunciados de índole matemática.…

Tema 9 crit ev

9. Proporcionalidade e porcentaxes Obxectivo 1: Identificar as relacións de proporcionalidade entre magnitudes. Criterio 1.1 Recoñece se entre dúas magnitudes existe relación de proporcionalidade e…

Tema 8 crit ev

8. Operacións con fraccións Obxectivo 1: Reducir fraccións a común denominador, baseándose na equivalencia de fraccións. Criterio 1.1 Reduce a común denominador fraccións con denominadores sinxelos…

Tema 7 crit ev

7. As fraccións Obxectivo 1: Coñecer, entender e utilizar os distintos conceptos de fracción. Criterio 1.1 Representa graficamente unha fracción sobre unha superficie circular ou rectangular.…

Tema 6 crit ev

6. O sistema métrico decimal Obxectivo 1: Identificar as magnitudes e diferenciar as súas unidades de medida. Criterio 1.1 Diferenza, entre as calidades dos obxectos, as que son magnitudes. Criterio…

Etiquetado en contenidos

Comentar este post