Overblog Seguir este blog
Administration Create my blog

tema 2 crit ev

Publicado en por luis lora

2. Potencias e raíces

Obxectivo 1: Coñecer o concepto de potencia de expoñente natural e manexar con soltura as súas propiedades máis elementais.

Criterio1.1

Interpreta como potencia unha multiplicación reiterada.

Criterio 1.2

Calcula o valor de potencias sinxelas.

Obxectivo 2: Manexar con soltura as propiedades elementais das potencias.

Criterio 2.1

Calcula o valor de expresións aritméticas nas que interveñen potencias.

Criterio 2.2

Reduce expresións aritméticas e alxébricas sinxelas con potencias (produto e cociente de potencias da mesma base, potencia doutra potencia, etc.).

Obxectivo 3: Coñecer o concepto de raíz cadrada dun número e saber calculala en casos sinxelos.

Criterio 3.1

Calcula mentalmente a raíz cadrada enteira dun número menor ca 100 apoiándose nos dez primeiros cadrados perfectos.

Criterio 3.2

Calcula, por tenteo, raíces cadradas enteiras de números maiores de 100.

Criterio 3.3

Calcula raíces cadradas enteiras de números maiores ca 100 utilizando o algoritmo.

Compartir este post

Repost 0

tema 1 crit ev

Publicado en por luis lora

1. Os números naturais

Obxectivo 1: Coñecer diferentes sistemas de numeración utilizados a través da historia. Diferenciar os sistemas aditivos dos posicionais.

Criterio 1.1

Codifica números en distintos sistemas de numeración, traducindo duns a outros (exipcio, romano, decimal...). Recoñece cando utiliza un sistema aditivo e cando un posicional.

Criterio 1.2

Establece equivalencias entre as distintas ordes de unidades do S.N.D.

Criterio 1.2

Le e escribe números grandes (millóns, millardos, billóns...).

Criterio 1.4

Aproxima números, por redondeo, a diferentes ordes de unidades.

Obxectivo 2: Manexar con soltura as catro operacións básicas con números naturais.

Criterio 2.1

Suma, resta, multiplica e divide números naturais.

Criterio 2.2

Resolve expresións con parénteses e operacións combinadas.

Obxectivo 3: Resolver problemas con números naturais.

Criterio 3.1

Resolve problemas aritméticos con números naturais que requiran unha ou dúas operacións.

Criterio 3.2

Resolve problemas aritméticos con números naturais que requiran tres ou máis operacións.

Obxectivo 4: Coñecer as prestacións básicas da calculadora elemental e facer un uso correcto desta.

Criterio 4.1

Realiza operacións combinadas coa súa calculadora adaptándose ás características da súa máquina (xerárquica ou non xerárquica).

 

Compartir este post

Repost 0

numeros b 1º eso mat

Publicado en por luis lora

Compartir este post

Repost 0

numeros a sol mat 1ºeso

Publicado en por luis lora

Compartir este post

Repost 0

numeros a 1º de eso mat

Publicado en por luis lora

Compartir este post

Repost 0