tema 10 crit ev

Publicado en por luis lora

10. Álxebra

Obxectivo 1: Traducir a linguaxe alxébrica enunciados, propiedades ou relacións matemáticas.

Criterio 1.1

Traduce de linguaxe verbal a linguaxe alxébrica enunciados de índole matemática.

Criterio 1.2

Xeneraliza nunha expresión alxébrica o termo enésimo dunha serie numérica.

Obxectivo 2: Coñecer e utilizar a nomenclatura relativa ás expresións alxébricas e aos seus elementos.

Criterio 2.1

Identifica entre varias expresións alxébricas as que son monomios.

Criterio 2.2

Nun monomio, diferencia o coeficiente, a parte literal e o grao.

Criterio 2.3

Recoñece os monomios semellantes.

Obxectivo 3: Operar con monomios.

Criterio 3.1

Reduce ao máximo expresións con sumas e restas de monomios.

Criterio 3.2

Multiplica monomios.

Criterio 3.3

Reduce ao máximo o cociente de dous monomios.

Obxectivo 4: Coñecer, comprender e utilizar os conceptos e a nomenclatura relativa ás ecuacións e aos seus elementos.

Criterio 4.1

Diferencia e identifica os membros e os termos dunha ecuación.

Criterio 4.2

Recoñece se un valor dado é solución dunha determinada ecuación.

Obxectivo 5: Resolver ecuacións de primeiro grao cunha incógnita.

Criterio 5.1

Coñece e aplica as técnicas básicas para a transposición de termos x+a =b; x-a=b;x*a=b;x/a=b
 

Criterio 5.2

Resolve ecuacións do tipo (ax +b = cx + d)  ou similares.

Criterio 5.3

Resolve ecuacións con parénteses.

Obxectivo 6: Utilizar as ecuacións como ferramentas para resolver problemas.

Criterio 6.1

Problemas sinxelos de números.

Criterio 6.2

Problemas de iniciación.

Criterio 6.3

Problemas máis avanzados.

Comentar este post