tema 7 crit ev

Publicado en por luis lora

7. As fraccións

Obxectivo 1: Coñecer, entender e utilizar os distintos conceptos de fracción.

Criterio 1.1

Representa graficamente unha fracción sobre unha superficie circular ou rectangular.

Criterio 1.2

Determina a fracción que corresponde a cada parte dunha cantidade.

Criterio 1.3

Calcula a fracción dun número.

Criterio 1.4

Identifica unha fracción co cociente indicado de dous números. Pasa de fracción a decimal.

Criterio 1.5

Pasa a forma fraccionaria números decimais exactos sinxelos.

Obxectivo 2: Ordenar fraccións con axuda do cálculo mental ou pasándoas a forma decimal.

Criterio 2.1

Compara mentalmente fraccións en casos sinxelos (identifica se unha fracción é maior ou menor cá unidade, se é maior ou menor ca 1/2, compara fraccións de igual numerador, fraccións cuxos denominadores son un múltiplo do outro, etc.) e é capaz de xustificar as súas respostas.

Criterio 2.2

Ordena un conxunto de fraccións pasándoas a forma decimal.

Obxectivo 3: Entender, identificar e aplicar a equivalencia de fraccións.

Criterio 3.1

Calcula fraccións equivalentes a unha dada.

Criterio 3.2

Recoñece se dúas fraccións son equivalentes.

Criterio 3.3

Simplifica fraccións. Obtén a fracción irredutible dunha dada.

Criterio 3.4

Utiliza a igualdade dos produtos cruzados para completar fraccións equivalentes.

Obxectivo 4: Resolver algúns problemas baseados nos distintos conceptos de fracción.

Criterio 4.1

Resolve problemas nos que se pide o cálculo da fracción que representa a parte dun total.

Criterio 4.2

Resolve problemas nos que se pide o valor da parte (fracción dun número, problema directo).

Criterio 4.3

Resolve problemas nos que se pide o cálculo total (fracción dun número, problema inverso).

Comentar este post