tema 9 crit ev

Publicado en por luis lora

9. Proporcionalidade e porcentaxes

Obxectivo 1: Identificar as relacións de proporcionalidade entre magnitudes.

Criterio 1.1

Recoñece se entre dúas magnitudes existe relación de proporcionalidade e diferencia a proporcionalidade directa da inversa.

Obxectivo 2: Construír e interpretar táboas de valores correspondentes a pares de magnitudes proporcionais.

Criterio 2.1

Completa táboas de valores directamente proporcionais e obtén delas pares de fraccións equivalentes.

Criterio 2.2

Completa táboas de valores inversamente proporcionais e obtén delas pares de fraccións equivalentes.

Criterio 2.3

Obtén o termo descoñecido nun par de fraccións equivalentes, a partir dos outros tres coñecidos.

Obxectivo 3: Coñecer e aplicar técnicas específicas para resolver problemas de proporcionalidade.

Criterio 3.1

Resolve problemas de proporcionalidade directa polo método de redución á unidade e coa regra de tres.

Criterio 3.2

Resolve problemas de proporcionalidade inversa polo método de redución á unidade e coa regra de tres.

Obxectivo 4: Comprender o concepto de porcentaxe e calcular porcentaxes directos.

Criterio 4.1

Identifica cada porcentaxe cunha fracción.

Criterio 4.2

Calcula a porcentaxe indicada dunha cantidade dada.

Criterio 4.3

Calcula porcentaxes coa calculadora.

Obxectivo 5: Resolver problemas de porcentaxes.

Criterio 5.1

Resolve problemas de porcentaxes directas.

Criterio 5.2

Resolve problemas nos que se pide a porcentaxe ou o total.

Criterio 5.3

Resolve problemas de aumentos e diminucións porcentuais.

Comentar este post